Zarządzanie projektami

Szkolenie kierowane jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze zarządzania projektami, w tym również finansowanymi ze środków unijnych. Grupami adresatów są głównie:

 • Managerowie
 • Członkowie zespołu projektowego
 • Pracownicy firm realizujących projekty (inwestycyjne, informatyczne, szkoleniowo-doradcze)
 • Inne osoby zainteresowanych tą tematyką i podniesieniem kwalifikacji w tym obszarze.

Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia prowadzonego przez praktyków. Oferujemy warsztat, z którego wyniosą Państwo zauważalne umiejętności nadające się, niejako „z marszu”, do wykorzystania w trakcie zarządzania projektem.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie następujące efekty uczenia się:

 • Umiejętność praktycznego zarządzania projektami unijnymi,
 • Charakteryzuje nowoczesne metody zarządzania projektami, ryzykiem projektowym, zmianami w projekcie,
 • Potrafi budować i zarządzać zespołem projektowym,
 • Eliminuje błędne metody postępowania, wynikające z rutyny lub niedoszkolenia,
 • Omawia i stosuje systemy kontroli i monitoringu projektów.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 24

Program szkolenia:

 1. Planowanie i przygotowanie do realizacji projektu
 • Przygotowanie do realizacji projektu
 • Analiza zmiennych
 • Narzędzia planowania projektami (praktyczne przykłady)
 1. Skuteczne zarządzanie projektami – wprowadzenie
 • Specyfika projektów
 • Cechy i rola projektów
 • Zasady efektywnego zarządzania projektami
 1. Zespół projektowy
 • Rekrutacja zespołu – kiedy i jak?
 • Zadania i podział ról zespołu projektowego
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Odpowiedzialność w zespole projektowym
 1. Budżet projektu
 • Pojęcie kwalifikowalności i nie kwalifikowalności wydatków
 • Kategorie budżetowe i rodzaje wydatków

MODUŁ II. REALIZUJEMY PROJEKT

 1. Aspekty prawne w projektach
 • Zasady ochrony danych osobowych w projekcie
 • Zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji
 1. Promocja projektów
 • Cele działań promocyjnych
 • Strategie skutecznej promocji
 • Określenie i dobranie grupy adresatów działań
 • Dobór form i narzędzi promocji
 • Finansowanie działań promocyjnych
 • Gromadzenie oznaczeń i logotypów
 • Materiały promocyjne (wariant podstawowy i minimalny)
 1. Zasady wyboru  wykonawców
 • Zasady wyboru dla Jednostek z Sektora Finansów Publicznych
 • Zasady wyboru dla Jednostek spoza Sektora Finansów Publicznych
 1. Zarządzanie ryzykiem
 • Identyfikacja i klasyfikacja czynników ryzyka
 • Analiza ryzyka i wybór odpowiedniej strategii
 • Nadzór i kontrola ryzyka
 1. Monitoring i ewaluacja projektów
 • Etapy ewaluacji
 • Dobranie odpowiedniej metody badań ewaluacyjnych
 • Raporty z ewaluacji
 • Monitoring projektu, w tym wskaźników
 1. Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu
 • Wyodrębniona ewidencja wydatków
 • Dokumenty oraz zasady potwierdzające poniesienie wydatków
 1. Księgowość projektu
 • Dokumenty księgowe
 • Opisywanie faktur i dokumentów księgowych
 • Obieg dokumentów w projekcie
 1. Rozliczanie projektu
 • Harmonogram płatności i dokumentacja sprawozdawcza dla Inwestora
 • Powiązanie dokumentacji merytorycznej z dokumentacją finansową jako element Prawidłowości rozliczanych projektów
 • Rozliczenie projektu
 1. Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem projektów
 2. Realizacja projektu w partnerstwie
 3. Kontrola projektów i audyt wewnętrzny
 • Odpowiedzialność
 • Najczęściej popełniane błędy

MODUŁ III. KOŃCZYMY PROJEKT

 1. Rozliczenie projektu
 • Raport końcowy
 • Przekazanie dokumentów
 1. Archiwizacja
 • Obowiązek i zasady archiwizacji
 1. Dziennik doświadczeń

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy  realizowane zgodnie ze standardem VCC