Projekty

 • Nowa Droga – edycja II

  Projekt Nowa droga – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0031/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego […]

 • Projekt Lepsze perspektywy dla kobiet, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0057/20

  Lepsze perspektywy dla kobiet

 • Projekt Ukraina

  Projekt „Centrum Wsparcia Zawodowego Uchodźców z Ukrainy” w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu […]

 • Zapytania ofertowe.

  Zapytania ofertowe

 • Projekty zrealizowane

  Projekty zrealizowane przez Centrum Promocji Biznesu