Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów

Szkolenie z zakresu „Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów” jest adresowane do studentów studiów nieekonomicznych oraz osób dorosłych, które chcą poznać podstawy nauk ekonomicznych. Uczestnik w trakcie szkolenia zdobędzie informacje niezbędne do zrozumienia szeregu.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 32

Kwalifikacja obejmuje następujący zakres:

 • Podstawowego słownictwa w zakresu nauk ekonomicznych,
 • Decyzji zakupowych konsumenta,
 • Decyzji produkcyjnych przedsiębiorcy, w tym problematyki opłacalności produkcji,
 • Równowagi rynkowej i innych zagadnień mikroekonomicznych,
 • Rachunków narodowych i podstawowych założeń polityk makroekonomicznych,
 • Podstawowych zagadnień z obszaru finansów publicznych,
 • Cyklu koniunkturalnego i innych zagadnień makroekonomicznych,
 • Organizacji polskiego systemu bankowego,
 • Historii polskiej bankowości,
 • Produktów bankowych przeznaczonych dla klienta indywidualnego,
 • Znajomości rynków pieniężnych,
 • Znajomości rynków papierów dłużnych,
 • Znajomości rynków papierów właścicielskich,
 • Znajomości instrumentów pochodnych,
 • Podstaw analizy finansowej,
 • Analizy powiązań pomiędzy obszarami gospodarki, ich wzajemnego oddziaływania oraz kanałów tych oddziaływań.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia jest przygotowany do:

 • Krytycznej analizy informacji gospodarczych,
 • Samodzielnej i krytycznej oceny decyzji polityków i ich wpływu na stan gospodarki,
 • Oceny potencjału rynkowego przedsięwzięcia, w tym również aspektów takich jak minimalny poziom sprzedaży, czynniki determinujące podaż i popyt itd.,
 • Porównań oferty bankowej w zakresie warunków oferowanych przez poszczególne banki,
 • Rozpoczęcia oraz realizacji procesu inwestycyjnego na rynkach kapitałowo-pieniężnych.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do nauk ekonomicznych. Pojęcie przedsiębiorczości i jego ewolucja na gruncie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Podstawowe pojęcia w naukach ekonomicznych. Upadek banku Baringsa. „Kto zabrał mój ser” jako literacka podwalina Nowej Ekonomii. Wprowadzenie do żargonu ekonomicznego.
 2. Krzywa popytu. Krzywa podaży. Równowaga rynkowa. Model pajęczyny. Czynniki wpływające na popyt i podaż (w tym działalność regulacyjna państwa). Mania tulipanowa. Cykl świński.
 3. Kryteria decyzji producenta. Krzywa możliwości produkcyjnych. Koszt marginalny. Koszt alternatywny. Model produkcji chłodni państwowych w okresie PRL.
 4. Próg rentowności. Elastyczność podaży. Sezonowość produkcji.
 5. Kryteria decyzji konsumenta. Linia budżetowa. Krzywa obojętności. Util.
 6. Optimum konsumenta. Elastyczność popytu. Wpływ mody na popyt w wybranych branżach.
 7. Rachunki narodowe. Metody liczenia PKB. Różnice między PKB i PNB. Problemy porównań PKB. Metodologia liczenia HDI. Wpływ kultury i tradycji na rozwój społeczny.
 8. Polityki makroekonomiczne. Krzywa Laffera.
 9. Efekt wypychania. Klasyczna krzywa Philipsa. Naturalna stopa bezrobocia. Sytuacja gospodarcza Japonii.
 10. Budżet państwa. Polskie progi ostrożnościowe. Cykl koniunkturalny: przyczyny, przebieg, typy.
 11. System bankowy. Bezpieczeństwo systemu bankowego. Upadłości banków w Polsce.
 12. Bank centralny. Narodowy Bank Polski. Inflacja kontra zatrudnienie. Wpływ NBP na sytuację gospodarczą w Polsce. System Rezerw Federalnych i jego cele jako banku centralnego.
 13. Produkty bankowe. Wpływ jezuitów na rozwój produktów bankowych. Cash-pooling.
 14. Rynek pieniężny.
 15. Rynki długu. Finanse behawioralne. Catalyst.
 16. Rynek akcji . Rozwój polskiej giełdy. Obecne zasady funkcjonowania GPW. Rodzaje wykresów. Żargon giełdowy.
 17. Derywaty. Największe polskie afery giełdowe.
 18. Wykresy świecowe i barowe. Proste strategie opcyjnie. (część ćwiczeniowa)
 19. Elementy sprawozdania finansowego. Bilans.
 20. Rachunki kosztów. RZiS. Wskaźniki finansowe.
 21. Oddziaływania afer na realny kształt gospodarki (upadłości banków, rekomendacje bankowe, systemy transakcyjne). Wielkość powiązań w gospodarce.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC