Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych posiada wiedzę na temat:

 • operacji matematycznych oraz statystycznych;
 • aktów prawnych dotyczących rachunkowości;
 • zakresu i funkcji rachunkowości;
 • funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych;
 • tworzenia zestawień obrotów i sald;
 • organizacji rachunkowości;
 • aktywów trwałych;
 • kapitału własnego;
 • kosztów w układzie rodzajowym;
 • przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych;
 • sporządzania wyniku finansowego;
 • podatków.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 80

Program szkolenia:

 1. Istota i funkcje rachunkowości

a)      Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości

b)      Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości

c)       Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

 1. Elementy ksiąg rachunkowych

a)      Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

b)      Dowód księgowy

c)       Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych

 1. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości

a)      Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji

b)      Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

c)       Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną

 1. Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy

a)      Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

 1. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja

a)      Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych

b)      Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych

c)       Metody wyceny zapasów materiałów i towarów

 1. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja

a)      Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych

b)      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych

 1. Koszty i przychody

a)      Zyski i straty

b)      Wynik finansowy

c)       Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym

 1. Istota i funkcję podatku dochodowego

a)      Przychody opodatkowane i zwolnione

b)      Koszt uzyskania przychodu

c)       Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu

d)      Podstawa opodatkowania dochodu

e)      Deklaracje podatku dochodowego

 1. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT

a)      Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT

b)      Moment powstania obowiązku podatkowego

c)       Deklaracje podatku VAT

 1. Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów

a)      Dekretowanie operacji gospodarczych

b)      Ewidencja środków finansowych

c)       Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US

d)      Wycena i ewidencja materiałów

e)      Bilans oraz rachunek zysków i strat

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 45 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC