Pracownik HR

Moduł VCC Pracownik HR obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie pracy działu HR. Podczas kursu uczestnicy zaznajamiają się definicjami, modelami, jak i teoriami niezbędnymi w umiejętnej pracy z ludźmi. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu opisywania stanowisk pracy, wdrażania modeli kompetencyjnych w przedsiębiorstwie, komunikacji interpersonalnej, ocen pracowników, systemu motywacyjnego czy wartościowania stanowisk pracy.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru HR. Pracownik HR powinien:

 • tworzyć opisy stanowisk pracy,
 • skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kontrolować przebieg rozmowy,
 • aktywnie słuchać pracownika,
 • zastosować w praktyce wykorzystywać narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi,
 • nawiązać trwałe relacje z pracownikami,
 • rozpoznać słabe i mocne strony pracownika,
 • określać definicje kompetencji,
 • określać kompetencje w zależności od danego stanowiska,
 • określać definicje organizacyjne i stanowiskowe,
 • wyznaczać kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • pracować w zakresie budowy modeli kompetencji w oparciu o kulturę organizacyjną,
 • określać strukturę kompetencyjną,
 • posiadać podstawową wiedzę w zakresie programowania neurolingwistycznego,
 • wdrażać system ocen okresowych,
 • znać rodzaje metod oceny pracowników,
 • definiować motywację i potrafić zaspokajać potrzeby pracowników,
 • znać różne teorie motywacyjne,
 • potrafić zastosować pozapłacowe elementy motywowania,
 • potrafić wartościować stanowiska pracy.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 56

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematu HR-u.
 2. Omówienie podstawowych pojęć i definicji.
 3. Rozwój kariery zawodowej pracowników, a korzyści dla przedsiębiorstwa.
 4. Tworzenie opisów stanowisk pracy.
 5. Definicja i model kompetencji zawodowych. Dyspozycje wpływające na rozwój kompetencji zawodowych.
 6. Klasyfikacja kompetencji.
 7. Rola, zastosowanie i wdrażanie modelu kompetencji.
 8. Psychologiczne aspekty wdrażania modelu kompetencji.
 9. Model kompetencji a narzędzia HRM.
 10. Budowa modelu kompetencji.
 11. Procedura tworzenia opisu kompetencji.
 12. Testy kompetencyjne.
 13. Trzy główne źródła rozwoju zawodowego.
 14. Potencjał rozwojowy, a bieżące kompetencje pracowników.
 15. Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej w pracy z ludźmi.
 16. Komunikacja niewerbalna – sztuka autoprezentacji. Komunikacja werbalna.
 17. Uważne słuchanie.
 18. Mowa ciała a wizerunek.
 19. Sztuka autoprezentacji.
 20. Definicja NLP.
 21. Słowa mają magiczną moc – język perswazji.
 22. Kotwice w NLP.
 23. Rapport.
 24. Definicja oceny pracowników.
 25. Trudności z wdrożeniem systemu ocen okresowych. Rodzaje metod oceny pracowników w przedsiębiorstwie.
 26. Wpływ na efektywność systemu ocen.
 27. Błędy w ocenie.
 28. Rozmowa oceniająca a stres.
 29. Zasady sporządzania regulaminu ocen okresowych.
 30. Potrzeby a motywacja.
 31. Teoria Herzberga.
 32. Teoria MC Gregora.
 33. Teoria oczekiwań Vrooma.
 34. System motywacyjny.
 35. Finansowe i pozapłacowe elementy motywowania.
 36. Kompetencje w procesie wartościowania pracy.
 37. Cel wynagradzania pracowników i szeregowania stanowisk.
 38. Szeregowanie stanowisk.
 39. Powiązanie wynagradzania z efektywnością pracy. Model kompetencyjny, jako środek uprzystępniania pracownikom zasad wartościowania i szeregowania stanowisk.
 40. Pozostałe zagadnienia, istotne podczas opracowywania struktury płac i szeregowania stanowisk.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 30 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC