Pośrednictwo pracy

Pośrednicy pracy realizują zadania związane z kojarzeniem popytowej i podażowej strony rynku pracy. Pozyskują oferty pracy od pracodawców i kierują je do potencjalnych kandydatów do pracy. Dbają o właściwy dobór osób na zgłoszone przez pracodawców oferty, zgodnie z ich preferencjami wynikającymi z profilu poszukiwanego kandydata do pracy. Dobierają oferty pracy do określonych preferencji i możliwości zawodowych osób szukających zatrudnienia na skutek pozostawania w bezrobociu lub osób chcących zmienić dotychczasową pracę. Pośrednicy pracy wykorzystują wiedzę z zakresu rynku pracy, rekrutacji i selekcji oraz zawodoznawstwa. W pracy stosują zasady profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Dbają o stałe doskonalenie zawodowe i aktualizują swoją wiedzę o rynku pracy, zawodach i aktach prawnych regulujących świadczenie pośrednictwa pracy. Będąc najbliżej rynku pracy, pełnią rolę doradczą w działaniach prowadzonych przez Fundację VCC.

Certyfikat VCC z zakresu Pośrednictwa pracy ważny jest przez okres 5 lat.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 72

Program szkolenia:

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji VCC z zakresu pośrednictwa pracy dla osób spełniających następujące kryteria:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • udokumentowane co najmniej 2 lata pracy w publicznych służbach zatrudnienia, innych instytucjach rynku pracy lub placówkach oświatowych,
 • Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu VCC z pośrednictwa pracy.

Tematyka szkolenia:

1. Rynek pracy w Polsce i w UE, zjawisko bezrobocia

 • Podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy
 • Koncepcje rynku pracy
 • Sytuacja na polskim i europejskim rynku pracy
 • Europejskie służby zatrudnienia
 • Zjawisko bezrobocia i jego rodzaje.
 • Skutki bezrobocia
 • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.

2. Akty prawne przydatne w pracy pośrednika

 • Instytucje rynku pracy
 • Praktyki absolwenckie
 • Elementy procedury administracyjnej
 • Podstawowe zagadnienia prawa pracy

3. Warsztat pracy i środowisko pracy pośrednika pracy.

 • Wymagania zawodowe pośrednika pracy
 • Narzędzia pracy pośrednika pracy
 • Modele organizacyjne pośrednictwa pracy
 • Środowisko pracy pośrednika pracy
 • Formy prowadzenia pośrednictwa pracy

4. Współpraca z pracodawcami

 • Źródła informacji o pracodawcach
 • Formalne kwestie związane z obsługą pracodawców
 • Współpraca powiatowych i wojewódzkich urzędów pracyv w zakresie obsługi pracodawców

5. Kierowanie osób szukających pracy do pracodawców

 • Zasady kierowania kandydatów do pracodawców
 • Kierowanie do pracy za granicą
 • Kierowanie na refundowane stanowiska pracy

6. Rekrutacja i selekcja pracowników.

 • Rekrutacja i selekcja jako narzędzia pomocne w pracy pośrednika pracy
 • Rekrutacja
 • Opis stanowiska pracy i profil kandydata do pracy.
 • Upowszechnianie informacji o poszukiwaniu pracownika.
 • Strategie selekcyjne.
 • Narzędzia selekcji kandydatów do pracy
 • Ocena kandydata i podjęcie decyzji personalnych

7. Zawodoznawstwo w pracy pośrednika pracy

 • Istota zawodoznawstwa
 • Pojęcia związane z zawodoznawstwem
 • Zbiory informacji zawodowej
 • Analiza pracy
 • Obsługa osób szukających pracy (ćwiczenia, symulacje, case study).

Uzupełnieniem części szkoleniowej są warsztaty, poświęcone rozwiązywaniu problemów związanych z pośrednictwem pracy w formie pakietu case study oraz symulacje rozmów pośrednika z klientem.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 105 min – część teoretyczna
 • 180 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC