Outosourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin

Moduł jest adresowany przede wszystkim do obecnych oraz przyszłych pracowników administracji samorządowej na różnych szczeblach, zajmujących się rozwojem gospodarczym oraz wszystkich zainteresowanych daną tematyką i poszukujących informacji na temat efektywnych działań prowadzących do pozyskiwania inwestorów do gmin i ich rozwoju.

Posiadacz certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikację Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gminy potrafi:

 • Wyjaśnić podstawowe definicje związane z outsourcingiem i offshoringiem.
 • Scharakteryzować motywy offshoringu.
 • Przedstawić teorię kosztów transakcyjnych.
 • Przedstawić eklektyczna teorię Dunninga.
 • Przedstawić teorię lokalizacji.
 • Wyjaśnić podstawowy model zarządzania outsourcingiem.
 • Przedstawić proces wyboru lokalizacji.
 • Scharakteryzować analizę SWOT.
 • Objaśnić na czym polega metoda delficka.
 • Opisać zasady budowania partnerstw w oparciu o teorię interesariuszy.
 • Formułować  ofertę inwestycyjną gminy.
 • Znajomość systemu zachęt finansowych dla inwestorów.
 • Wyjaśnić na czym polega łańcuch wartości dodanej w sektorze edukacji.
 • Wymienić narzędzia marketingu gospodarczego.
 • Scharakteryzować style negocjacyjne.
 • Przedstawić  zasady procesu obsługi proinwestycyjnej.
 • Przytoczyć motywy delokalizacji przedsiębiorstw.
 • Analizować czynniki oddziałujące na lokalizację przedsiębiorstw.
 • Obliczyć zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych.
 • Dokować analizy SWOT pod kątem strategii przyciągania inwestorów do gminy.
 • Stosować zasady prowadzenia negocjacji z inwestorami.
 • Przygotowywać ofertę inwestycyjną gminy.
 • Używać właściwych narzędzi marketingu gospodarczego.
 • Budować partnerstwa w oparciu  o teorie interesariuszy pod katem dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 30

Program szkolenia:

 1. Geneza offshoringu i outsourcingu. Ewolucja offshoringu. Definicje offshoringu i outsoursingu.
 2. Stadia dojrzałości usług według Capability Maturity Model (CMM) Teoria kosztów transakcyjnych. Eklektyczna teoria Dunninga. Teoria lokalizacji. Skala offshoringu i outsourcingu na świecie w Europie i w Polsce.
 3. Motywy offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach. Etapy budowy wartości przedsiębiorstwa a outsourcing. Fazy procesu realizacji projektu outsourcingowego na przykładzie budowy centrum usług wspólnych (captive offshoring).
 4. Proces zarzadzania outsourcingiem w przedsiębiorstwie. Proces decyzyjny w zakresie wyboru lokalizacji inwestycji przemysłowej.
 5. Wspieranie procesów delokalizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływ decydentów na procesy lokalizacyjne przedsiębiorstw. Podejście strategiczne – wizja rozwoju lokalnego.
 6. Analiza zasobów. Zewnętrze i wewnętrze uwarunkowania procesów delokalizacyjnych. Analiza SWOT. Metoda Delficka. Budowanie partnerstw z wykorzystaniem teorii interesariuszy.
 7. Tworzenie ofert inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza danych demograficznych pod kątem rynku pracy. Charakterystyka terenów inwestycyjnych. System zachęt finansowych.
 8. Mechanizmy dostosowania kadr do potrzeb rynku pracy. Łańcuch wartości dodanej w sektorze edukacji.
 9. Operacjonalizacja strategii rozwoju gospodarczego. Narzędzia pośredniego marketing gospodarczy. Rola poszczególnych podmiotów w procesie pośredniego marketingu gospodarczego.
 10. Narzędzia bezpośredniego marketing gospodarczego.
 11. Organizacja obsługi inwestorów. Prowadzenie negocjacji z inwestorami. Zasady negocjacji z inwestorami. Obsługa procesu inwestycyjnego.
 12. Obsługa poinwestycyjna. Zakorzenienie przedsiębiorstw. Tworzenie mechanizmów praktycznej nauki zawodów.
 13. Przygotowanie strategii przyciągania inwestorów dla wybranej  W jakim celu powstaje strategia. Co powinna  zawierać? Stworzenie uproszczonego biznes planu. Uczestnicy reprezentują opracowane biznes plany przed grupą.

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC