Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne można określić, jako kluczowe kompetencje osobiste (tzw miękkie). Jest to zbiór kompetencji osobistych, które decydują o umiejętności skutecznego zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji, w tym kompetencji zawodowych. Można powiedzieć, że we współczesnych czasach kompetencje społeczne decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. W przeszłości kompetencje społeczne były kwestią związaną z wychowaniem i pochodzeniem z określonego środowiska. Aktualnie kompetencje te wydają się być jednymi z bardziej kluczowych, zarówno w zakresie rozwoju kariery zawodowej, budowania relacji biznesowych jak również towarzyskich. Podczas analizy artykułów z branży HR, w każdym znajdziemy potwierdzenie istotności posiadania przez potencjalnego kandydata na pracownika właśnie kompetencji społecznych. Profesjonalni rekruterzy w trakcie prowadzonych rekrutacji poza sprawdzeniem wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata szczególnie zwracają uwagę i sprawdzają posiadane przez daną osobę kompetencje społeczne.Co więcej, niektóre branżowe wydawnictwa, w tym również rekruterzy i pracodawcy,  twierdzą iż kompetencje społeczne są ważniejsze od tzw. „twardych kwalifikacji”, związanych merytorycznie z danym obszarem. Niezwykle istotne jest więc ich zdobywanie i dalsze rozwijanie W ramach tego szkolenia doskonalimy umiejętności w zakresie: komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, autoprezentacji, zarządzania czasem, przywództwa, inteligencji emocjonalnej oraz samoświadomości.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 48

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności:

 • rozumienia samego siebie (emocje, cele, silne i słabe stron),
 • rozumienia innych (empatia),
 • komunikowania celów i potrzeb,
 • realizacji celów przy jednoczesnym budowaniu i zachowaniu dobrych stosunków z osobami w naszym otoczeniu,
 • efektywnego pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych, współpracy, współdziałania i odpowiedzialności w grupie i otoczeniu,
 • budowania więzi emocjonalnych z innymi ludźmi,
 • osiągnięcia celów społecznych i jednostkowych z równoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji,
 • mówienia i bycia rozumianym,
 • określania praw własnych i praw innych oraz stawiania granic,
 • bycia Panem swojego czasu,
 • zarządzania własną energią na wszystkich poziomach,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • budowania własnego wizerunku,
 • prowadzenia wystąpień publicznych,
 • identyfikacji i rozwijania cech lidera,
 • pracy zespołowej i zasad wpływania na innych.

Program szkolenia:

1. Podstawowe zasady komunikacji
2. Kanały komunikacyjne – komunikacja pośrednia i bezpośrednia
3. Bariery w komunikacji
4. Aktywne słuchanie jako podstawowe narzędzie
5. Rodzaje pytań, zadawanie pytań
6. Komunikat JA
7. Informacja zwrotna
8. Zaproszenia do rozmowy („otwieracze” )
9. Podsumowania
10. Plan wypowiedzi i pierwsze wrażenie
11. Dobieranie treści i sposobu mówienia do celu i odbiorców
12. Jak planować treść prezentacji?
13. Zastosowanie przykładów (historii)
14. Wykorzystanie emocji i budowanie dramaturgii wystąpienia
15. Mowa ciała, a spójność komunikatu
16. Korzystanie z różnych technik i mediów prezentacyjnych
17. Kontakt ze słuchaczami
18. Radzenie sobie z tremą podczas wystąpień
19. Cele jako podstawa działania
20. Wybór zadań poprzez priorytety
21. Techniki planowania działań w czasie
22. Optymalne wykorzystanie energii w ciągu dnia
23. Bariery – co najczęściej przeszkadza zarządzać czasem
24. Pochłaniacze i złodzieje czasu
25. Koncentracja i redukowanie stresu, a efektywność działania
26. Balans życiowy i efektywny odpoczynek
27. Asertywność i delegowanie zadań w zarządzaniu czasem
28. Typ osobowości, a wyzwania w zarządzaniu czasem
29. Przywództwo, a zarządzanie
30. Style przywództwa
31. Kiedy i jakim liderem jesteś?
32. Cechy przywódcy
33. Budowanie autorytetu lidera
34. Co osłabia autorytet?
35. Inteligencja emocjonalna w przywództwie
36. Zespół – Role zespołowe
37. Natura stresu
38. Co nas stresuje?
39. Walka, poddanie się, radzenie sobie, zarządzanie stresem
40. Bilans zysków i strat w stresie
41. Sposoby radzenia sobie ze stresem
42. Praca z ciałem – masaż, relaksacja
43. Praca z umysłem – wizualizacja, medytacja, trening autogenny, body scan
44. Radzenie sobie w sytuacji stresowej
45. Praca z przekonaniami
46. Czym jest asertywność
47. Ja Ok. Ty OK.
48. Prawa wg Fensternheim’a
49. Rodzaje zachowań: uległe, agresywne, asertywne
50. Asertywne Nie
51. Umiejętność przyjmowania i generowania krytyki
52. Umiejętność przyjmowania i generowania pochwały
53. Asertywność w różnych sytuacjach życiowych
54. Czym jest empatia?
55. Mój – Twój punkt widzenia
56. Sztuka budowania relacji z innymi
57. Ja w oczach innych ludzi
58. Wszyscy jesteśmy podobni w tym, że się różnimy; potęga różnorodności
59. Zasada lustra i inne mechanizmy mające wpływ na relacje z innymi
60. Po co nam emocje? Do czego służą?
61. Lista emocji
62. Co czuję, co myślę, co robię?
63. Mindfulness – o świadomym rozpoznawaniu i nazywaniu emocji własnych
64. Efekty ukrywania (nieczucia) emocji
65. Zarządzanie emocjami

Szkolenie kończy się egzaminem według standardu VCC

CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • 30 min – część teoretyczna

Szkolenie i egzaminy realizowane zgodnie ze standardem VCC